Mokslas

VU aprobuota mokslinių tyrimų kryptis: Orientalistika ir lyginamoji kultūrologija 

VU mokslo tiriamojo darbo pavadinimas: Tradicinės pažinimo strategijos Azijoje