Naujienos

Artimųjų Rytų studijų programos studentai svečiavosi Turkijos Respublikos ambasadoje [2017-12-08]

ARs studentai 20171207 151358 12017 m. gruodžio 7 d. Vilniaus universiteto Orientalistikos centro Artimųjų Rytų studijų programos studentai, studijuojantys turkų kalbą, svečiavosi Turkijos Respublikos ambasadoje.

Turkijos ambasadorė Lietuvoje Aydan Yamancan vaišino turkiška arbata, saldumynais ir tradiciniais riestainiais – simitais, kartu su studentais aptarė pirmųjų studijų mėnesių pasiekimus, kalbėjosi apie Turkijos kultūrą ir tradicijas.

Artimųjų Rytų studijų programoje regiono kalbos studijos sudaro svarbią programos dalį, taip pat derinamas daugiadisciplininis ir tarpdiciplininis požiūris, pasireiškiantis per skirtingų akademinių disciplinų – kalbos ir literatūros, filosofijos ir religijos, istorijos, meno, antropologijos – ir bendrąsias kultūros studijas.


 

VU FsF institutų direktorių rinkimai [2017-12-04]

balsavimas 1 copy2017 m. gruodžio 1 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto (VU FsF) rinkimų komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, kandidatais į VU FsF būsimų institutų direktorių pareigas įregistravo:

Dr. Vytį Silių – kandidatu į Azijos ir transkultūrinių studijų instituto direktoriaus pareigas;
Doc. dr. Joną Dagį – kandidatu į Filosofijos instituto direktoriaus pareigas;
Dr. Nerijų Stasiulį – kandidatu į Filosofijos instituto direktoriaus pareigas;
Doc. dr. Alfredą Laurinavičių – į Psichologijos instituto direktoriaus pareigas;
Doc. dr. Vilmantę Pakalniškienę – kandidate į Psichologijos instituto direktoriaus pareigas;
Doc. dr. Eglę Šumskienę – kandidate į Sociologijos ir socialinio darbo instituto direktoriaus pareigas;
Doc. dr. Rūtą Žiliukaitę – kandidate į Sociologijos ir socialinio darbo instituto direktoriaus pareigas;
Doc. dr. Ireną Stonkuvienę – kandidate į Ugdymo mokslų instituto direktoriaus pareigas.

Kandidatų programų pristatymai vyks:
Azijos ir transkultūrinių studijų institutas – gruodžio 7 d. 17:30 val. Orientalistikos centro administracija (įėjimas iš Stuokos Gucevičiaus kiemelio);
Filosofijos institutas – gruodžio 6 d. 16:00 val. 201 aud.;
Psichologijos institutas – gruodžio 8 d. 10:00 val. 201 aud.;
Sociologijos ir socialinio darbo institutas – gruodžio 8 d. 13:00 val. 201 aud.;
Ugdymo mokslų institutas – gruodžio 6 d. 14:00 val. 208 aud.

VU FsF institutų direktorių rinkimai vyks gruodžio 14 d., ketvirtadienį, nuo 9:00 iki 16:00 val. Filosofijos fakulteto 107 aud.
Išankstinis balsavimas vyks gruodžio 12-13 d. Filosofijos fakulteto 107 aud.

Rinkėjai – VU Statuto 12 str. 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys institutų mokslo darbuotojai ir dėstytojai.


 

Kolegų sėkmė „Visuotinės dotacijos“ projektų konkurse [2017-11-29]

Projektas atskl copyVilniaus universiteto Orientalistikos centro mokslininkai prof. Audrius Beinorius, dr. Vytis Silius, dr. Renatas Berniūnas ir lekt. Vilius Dranseika parengė projektą „Tarp pasirinkimo ir determinizmo: kultūrinė laisvos valios, sėkmės ir atsitiktinumo patyrimo bei konceptualizavimo įvairovė“ (Between choice and determinism: cultural variations in experiencing and conceptualising free will, luck, and randomness) ir ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Visuotinės dotacijos“ konkurse laimėjo 4 metų projekto finansavimą.

Projekto tikslas – atlikti transkultūrinį tekstologinį-istoriografinį ir empirinį tyrimą, siekiant atskleisti ryšį tarp tradicijos suformuotų bei palaikomų teorinių-intelektinių ir kasdienių laisvos valios ir pasirinkimo bei kitų artimų sąvokų konceptualizavimų skirtinguose šiandienos Europos ir Azijos (Indijos, Kinijos, Mongolijos, Tailando) kultūriniuose kontekstuose.

Projekto vadovas prof. Audrius Beinorius teigia, jog tyrimas prisidės prie tolimesnio filosofinių bei psichologijos tyrimų metodikos plėtojimo, teorinę šaltinių analizę praturtinant duomenimis iš lauko tyrimų skirtingose kultūrinėse aplinkose.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ tikslas – tobulinti mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant nepriklausomus aukšto lygio mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo (aukšto lygio moksliniai tyrimai suprantami kaip moksliniai tyrimai, kurių rezultatai pripažįstami, publikuojami ir cituojami tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose). Pagal šią veiklą projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 32 823 600,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, galima projekto trukmė turi būti 42 – 48 mėnesiai.

Sveikinime kolegas ir linkime sėkmės įgyvendinant projektą.

Plačiau skaitykite: Aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų dotacija skirta 60 šalies mokslininkų grupių


 

VU Filosofijos fakultetas skelbia penkių institutų direktorių rinkimus [2017-11-23]

VU Filosofijos fakultetas smVilniaus universiteto Filosofijos fakultetas (VU FsF) skelbia konkursus penkių institutų – Azijos ir transkultūrinių studijų institutoFilosofijos institutoPsichologijos institutoSociologijos ir socialinio darbo institutoUgdymo mokslų instituto (toliau – Instituto) – direktorių pareigoms užimti trijų metų kadencijai.

Instituto direktorius (-ė):

  • yra atsakingas už Institute vykdomų darbų koordinavimą;
   bendradarbiaudamas su studijų programų komitetais: koordinuoja Institutų darbuotojų pedagoginį darbą, teikia Dekanui naujų dėstytojų kandidatūras, skirsto dėstytojų dėstymo krūvius;
   teikia siūlymus Dekanui dėl reikalingų Instituto veiklai darbuotojų;
   organizuoja ir užtikrina teisėtą bei taupų Instituto lėšų ir priskirto turto naudojimą;
   teikia Tarybai ir Dekanui siūlymus dėl Instituto plėtros, vidinių padalinių steigimo, jų nuostatų keitimo ir likvidavimo bei darbo organizavimo ir kitais klausimais;
   sudaro sąlygas Instituto darbuotojų kvalifikacijos kėlimui;
   teikia siūlymus dėl Instituto darbuotojų komandiruočių bei kūrybinių atostogų;
   užtikrina su Instituto veikla susijusių dokumentų tinkamą įforminimą ir saugojimą;
   kontroliuoja su Instituto veikla susijusių Rektoriaus ir Kanclerio įsakymų ir potvarkių, Senato nutarimų, Dekano įsakymų bei Tarybos nutarimų vykdymą;
   Dekano ir Tarybos prašymu teikia Instituto mokslinės ir kitos veiklos ataskaitas;
   vykdo kitas Instituto nuostatuose numatytas funkcijas.

Instituto direktorius yra atskaitingas Filosofijos fakulteto Tarybai ir Dekanui.

Kandidatuoti į Instituto direktorius gali mokslininkas, turintis mokslinio darbo ir dėstymo aukštojoje mokykloje patirties.

Reikalingi dokumentai:

               • Prašymas dalyvauti konkurse;
               • Gyvenimo aprašymas (CV);
               • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
               • Mokslinį laipsnį nurodančio dokumento kopija;
               • Instituto raidos planas (iki 5 psl.).

Dokumentai pateikiami el. paštu  arba užklijuotame voke VU FsF rinkimų komisijai adresu Universiteto g. 9/1, 108 kab. LT-01131, Vilnius, Lietuva, iki 2017 m. lapkričio 30 d. 15:30 val. (vietos laiku). Vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

Svarbu: Jei dokumentai buvo siunčiami elektroniniu paštu, jų originalai arba kopijos užklijuotame voke taip pat turi būti pristatyti VU FsF rinkimų komisijai paštu arba per kurjerių tarnybą iki 2017 m. lapkričio 30 d. Dokumentai pašto (kurjerių) tarnybai turi būti įteikti ne vėliau kaip lapkričio 30 d. ir ant voko turi būti tai patvirtinantis pašto (kurjerių tarnybos) spaudas.

Kandidatų į VU FsF Azijos ir transkultūrinių studijų institutoFilosofijos institutoPsichologijos institutoSociologijos ir socialinio darbo institutoUgdymo mokslų instituto direktorių pareigas debatai (programų pristatymų būsimo instituto bendruomenei) vyks 2017 m. gruodžio 1–8 dienomis. Jei į instituto direktoriaus pareigas kandidatuos ne vienas asmuo, visi kandidatai debatus rengs tą pačią dieną.

Direktorių 2017 m. gruodžio 14 d. slaptu balsavimu rinks Vilniaus universiteto Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys Instituto mokslo darbuotojai ir dėstytojai. Išankstinis balsavimas vyks gruodžio 12–13 dienomis.

Kontaktiniai asmenys pasiteirauti:

Jūratė Rapalavičiūtė, el. paštas , tel. +370 5 266 7616
Lidija Šabajevaitė, el. paštas , tel. +370 686 96060
Konfidencialumą garantuojame.

Daugiau informacijos:

Azijos ir transkultūrinių studijų instituto direktoriaus (-ės) rinkimai

Filosofijos instituto direktoriaus (-ės) rinkimai

Psichologijos instituto direktoriaus (-ės) rinkimai

Sociologijos ir socialinio darbo instituto direktoriaus (-ės) rinkimai

Ugdymo mokslų instituto direktoriaus (-ės) rinkimai


 

 

Akademinis konsultavimas Azijos ir transkultūrinių studijų institute [2017-11-22]

Integracija 2017 VUĮ akademinį konsultantą gali kreiptis studentai, ieškantys patarimo, kaip spręsti studijų metu kilusias problemas:

• dėl studijų programų – supažindins studentus su skirtingomis mokslo sritimis, papasakos apie studijų programų pasirinkimo galimybes, padės apsispręsti dėl tolimesnio studijų pasirinkimo ir tęsimo;

• dėl studijų proceso klausimų – padės iškilus klausimams apie studijų procesą ir įvertinus situaciją paaiškins, kokios studento galimos alternatyvos, siekiant išspręsti kilusias problemas (studijų programos keitimas, individualaus studijų plano sudarymas, studijų stabdymas, akademinės atostogos ir kt.);

• dėl studentams teikiamos finansinės paramos – iškilus finansiniams sunkumams, Akademiniai konsultantai supažindins su visomis Universiteto teikiamomis finansinės paramos rūšimis (stipendijų rūšys, mokėjimo už studijas atidėjimas, studijų įmokų skaidymas dalimis, reikalavimai stipendijai gauti);

• dėl studijų stabdymo ir nutraukimo – padės rasti sprendimus, kaip išspręsti kilusius sunkumus, kad nereikėtų nutraukti studijų;

• dėl studijų pritaikymo individualiems poreikiams ir galimybių pristatymo - išsiaiškins studento poreikius, tarpininkaus tarp administracijos, dėstytojų ir studentų;

• dėl kitų bendrų klausimų – pakonsultuos, kaip studentui pasiruošti praktikai, kaip valdyti savo karjerą, kaip pasirinkti iš studentams siūlomų popaskaitinių veiklų Universitete, kur kreiptis esant poreikiui: psichologas, biblioteka ir kt.

Akademinė konsultantė Azijos ir transkultūrinių studijų institute Marija Tarasova
Susisiekti galite tel. (8 5) 268 7256, el. p.
Konsultacijų laikas – pirmadieniais - penktadieniais 11.30-13.00 val.

Išsamią informaciją taip pat teikia VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab., LT-10222 Vilnius
Tel. (8 5) 219 3144, el. p.