Azijos ir transkultūrinių studijų instituto nuostatai

Patvirtinta Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto tarybos 2017 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 2 

I skyrius. Bendrosios nuostatos

1. VU Filosofijos Fakulteto (toliau – Fakultetas) Azijos ir transkultūrinių studijų institutas turi šakinio akademinio padalinio statusą, kuriame vykdoma visų rūšių pagrindinė Fakulteto veikla. Institutas turi vidinę autonomiją, kurios ribas ir apimtį nustato Fakulteto ir šie nuostatai.
2. Azijos ir transkultūrinių studijų institutą (toliau – Institutas) steigia ir likviduoja bei jo nuostatus Fakulteto dekano (toliau – Dekanas) teikimu tvirtina Fakulteto taryba (toliau – Taryba).
3. Institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais, Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas), Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminu, Fakulteto ir šiais šakinio padalinio nuostatais (toliau – ŠAP), kitais Senato, Universiteto tarybos, Rektoriaus bei Fakulteto valdymo organų pagal kompetenciją priimamais teisės aktais.
4. Institutui vadovauja ir už jo veiklą atsako Instituto vadovas – direktorius (toliau – Direktorius), kuris renkamas Fakulteto nuostatų nustatyta tvarka ir kurį Dekano teikimu tvirtina Taryba.
5. Instituto struktūrą sudaro Direktorius ir vidiniai administracinio padalinio teisių neturintys organizaciniai dariniai. Administracinio padalinio teisių neturintys dariniai sudaromi šių nuostatų nustatyta tvarka, juos steigia ir (arba) likviduoja Fakulteto Taryba Direktoriaus teikimu.
6. Institutas – Fakulteto struktūrinis padalinys, kurio pagrindinė veikla – moksliniai tyrimai ir studijos.

II skyrius. Instituto veiklos, tikslai ir uždaviniai

7. Instituto veikla yra grindžiama Statute įtvirtinta Universiteto misija, tikslais ir veiklos principais, Fakulteto nuostatuose ir veiklos plane numatytais prioritetais.
8. Instituto veiklos tikslai: plėtoti aukšto tarptautinio lygio mokslą ir tyrimus; užtikrinti mokslo ir studijų vienovę, mokslinių tyrimų ir studijų kokybę, padėti rengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus; ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius.
9. Instituto uždaviniai:
9.1. vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus ir organizuoja pasiektų rezultatų aptarimą, pristatymą Universitete ir už jo ribų;
9.2. dalyvauja Fakultete vykdant atitinkamų krypčių visų pakopų studijų programas;
9.3. vykdo ir plėtoja paslaugų teikimo, konsultavimo ir ekspertinę veiklą;
9.4. organizuoja podoktorantūros stažuotes;
9.5. dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo, šviečiamuosiuose, ekspertiniuose ir kituose projektuose ir juos inicijuoja;
9.6. organizuoja teorinio ir praktinio pobūdžio renginius (konferencijas, seminarus ir kt.);
9.7. kaupia metodinę studijų medžiagą, teikia rekomendacijas bibliotekai apie būtiną mokslo ir studijų literatūrą, elektroninių išteklių įsigijimą;
9.8. teikia pasiūlymus Tarybai dėl mokslo ir studijų kokybės;
9.9. rengia Instituto veiklos planus, kurie yra Fakulteto strateginio plano dalis;
10. Instituto tikslus ir uždavinius įgyvendina Instituto bendruomenė.

III skyrius. Instituto struktūra ir veiklos organizavimas

11. Instituto bendruomenę sudaro Direktorius, mokslinę bei pedagoginę veiklą vykdantys Instituto darbuotojai ir neakademinis personalas.
12. Instituto veiklai vadovauja Direktorius. Kandidatuoti į Instituto direktorius gali mokslininkas, turintis mokslinio darbo ir dėstymo aukštojoje mokykloje patirties bei vadovo pareigų pirmą kadencijos dieną nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos.
13. Direktorius atsakingas ir atskaitingas Tarybai ir Dekanui.
14. Direktoriaus kadencija – 3 metai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Direktoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
15. Direktoriaus atostogų, komandiruotės ar ligos atveju jo funkcijas Direktoriaus teikimu ir Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vienas iš įgaliotų Instituto darbuotojų.
16. Direktoriaus rinkimai organizuojami ne vėliau kaip 2 mėnesiai iki kadencijos pabaigos. Šio punkto nuostatos netaikomos, jei dėl kitų priežasčių Direktoriaus įgaliojimai nutrūksta anksčiau.
17. Konkursą direktoriaus pareigoms eiti organizuoja, kandidatus registruoja ir rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatai į Direktoriaus pareigas.
18. Kandidatai į Instituto direktorius pateikia Instituto, į kurio direktoriaus pareigas pretenduoja, raidos planą ir kitus Tarybos nustatytus dokumentus.
19. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto ir šių nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys Instituto mokslo darbuotojai ir dėstytojai (toliau – Rinkėjai). Direktorius laikomas išrinktu, jei už jį balsavo daugiau nei pusė rinkimų teisę turinčių Instituto darbuotojų.
20. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų ŠAP rinkėjų narių balsų, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, kuriuose dalyvauja pirmajame balsavimo ture du daugiausia balsų gavę kandidatai. Jų gali būti daugiau jei keli kandidatai surinko vienodai balsų. Jei po pakartotinių balsavimų Direktorius neišrenkamas, Taryba skelbia naujus Direktoriaus rinkimus.
21. Direktoriaus rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto rinkimų komisija paskelbia Fakulteto interneto svetainėje. Direktoriaus rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Tarybai, kuri ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus negaliojančiais. Pripažinus rinkimus negaliojančiais, skelbiami nauji rinkimai.
22. Įvykusių Direktoriaus rinkimų rezultatus Fakulteto rinkimų komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša Dekanui, kuris teikia išrinktą Direktoriaus kandidatūrą tvirtinti Tarybai, o Tarybai patvirtinus – teikia Rektoriui sudaryti darbo sutartį su išrinktu Direktoriumi. Jei motyvuotu sprendimu Dekanas neteikia išrinktojo Direktoriaus kandidatūros Tarybai tvirtinti arba Taryba kandidatūros nepatvirtina, su išrinktu Direktoriumi darbo sutartis nesudaroma ir Taryba skelbia pakartotinius Direktoriaus rinkimus. Kol bus išrinktas Direktorius, Dekanas vadovauti Institutui skiria laikiną vadovą iš Instituto darbuotojų. Nauji rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius.
23. Direktorius:
23.1. atsako už vadovavimą Institutui bei Instituto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Fakulteto strateginiu veiklos planu;
23.2. atstovauja Institutui Universiteto struktūroje ir ryšiuose su išorės bei socialiniais partneriais;
23.3. užtikrina informacijos perdavimą tarp Instituto ir kitų suinteresuotų Universiteto padalinių;
23.4. atsako už Institute vykdomos mokslo veiklos rezultatus, tarptautiškumą ir kokybę;
23.5. atsako už mokslo projektų bei išorinio finansavimo pritraukimą;
23.6. atsako už mokslo rezultatų sklaidą ir mokslo populiarinimą;
23.7. bendradarbiaudamas su studijų programų komitetais: koordinuoja Institutų darbuotojų pedagoginį darbą, teikia Dekanui naujų dėstytojų kandidatūras, dalyvauja skirstant dėstytojų dėstymo krūvius;
23.8. teikia siūlymus Dekanui dėl reikalingų Instituto veiklai darbuotojų;
23.9. organizuoja ir užtikrina teisėtą bei taupų Instituto lėšų ir priskirto turto naudojimą;
23.10. teikia Tarybai ir Dekanui siūlymus dėl Instituto plėtros, vidinių padalinių steigimo, jų nuostatų keitimo ir likvidavimo bei darbo organizavimo ir kitais klausimais;
23.11. sudaro sąlygas Instituto darbuotojų kvalifikacijos kėlimui;
23.12. teikia siūlymus dėl Instituto darbuotojų komandiruočių bei kūrybinių atostogų;
23.13. užtikrina su Instituto veikla susijusių dokumentų tinkamą įforminimą ir saugojimą;
23.14. kontroliuoja su Instituto veikla susijusių Rektoriaus ir Kanclerio įsakymų ir potvarkių, Senato nutarimų, Dekano įsakymų bei Tarybos nutarimų vykdymą;
23.15. Dekano ir Tarybos prašymu teikia Instituto mokslinės ir kitos veiklos ataskaitas;
23.16. teikia siūlymus Dekanui skirti Instituto darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
23.17. inicijuoja sutarčių, reikalingų Instituto vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą ir užtikrina Instituto iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;
23.18. teikia siūlymus Tarybai dėl Instituto nuostatų pakeitimų;
23.19. vykdo kitas Universiteto teisės aktuose Instituto vadovui priskirtas funkcijas.
24. Instituto direktoriaus įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, jam atsistatydinus arba Tarybos sprendimu, kai Instituto direktoriui pareiškiamas nepasitikėjimas. Nepasitikėjimą Instituto direktoriumi gali pareikšti Instituto Rinkėjai dviejų trečdalių Rinkėjų balsų dauguma, Taryba – dviejų trečdalių Tarybos narių balsų dauguma arba Dekanas. Kai nepasitikėjimą Instituto direktoriumi pareiškia Dekanas arba Instituto rinkėjai, Taryba sprendimą dėl pritarimo ar nepritarimo pareikštu nepasitikėjimu priima paprasta balsų dauguma.
25. Institute gali veikti administracinio padalinio teisių neturintys, lygiais pagrindais veikiantys organizaciniai dariniai (toliau – Darinys), kuriuos tvirtina Taryba Direktoriaus teikimu, apibrėžtam arba neribotam laikui. Fakulteto Taryboje tvirtinami šie Dariniai:
25.1. Katedra – tai Institute veikiantis administracinio padalinio teisių neturintis akademinis organizacinis darinys, organizuojantis ir atliekantis ilgalaikius ir plačios apimties mokslinius tyrimus, kurių vykdymu ir rezultatais garantuojamas kokybiškas Fakultete vykdomų studijų programų tęstinumas. Inicijuoti katedros steigimą bei jai vadovauti gali pilnu etatu dirbantis Instituto mokslininkas, kurio kvalifikacija leidžia vadovauti doktorantams ir kuris turi pedagoginės patirties. Katedrą sudaro ne mažiau kaip penki bent pusės etato apimtimi Institute dirbantys akademinio personalo atstovai.
25.2. Centras, laboratorija – tai administracinio padalinio teisių neturintis akademinis darinys, organizuojantis ir atliekantis mokslinius tyrimus, teikiantis užsakomas paslaugas. Centro ar laboratorijos vykdomi mokslo tyrimai ir jų rezultatai gali tiesiogiai prisidėti prie esamų Fakulteto studijų programų tęstinumo užtikrinimo. Inicijuoti centro, laboratorijos steigimą bei jam vadovauti gali mokslininkas, dirbantis Institute ne mažiau nei puse etato. Centrą, laboratoriją sudaro ne mažiau kaip trys bent pusės etato apimtimi Institute dirbantys akademinio personalo atstovai
25.3. Mokslinė grupė – tai administracinio padalinio teisių neturintis akademinis darinys, organizuojantis ir atliekantis konkrečią problemą nagrinėjančius mokslo tyrimus. Inicijuoti mokslinės grupės steigimą bei jam vadovauti gali mokslininkas, dirbantis Institute ne mažiau nei puse etato. Mokslinę grupę sudaro ne mažiau kaip trys bent pusės etato apimtimi Institute dirbantys akademinio personalo atstovai.
25.4. Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka mokslo centrai ir mokslinės grupės gali būti steigiami tarpšakiniu, tarpfakultetiniu ar tarpinstituciniu pagrindu.
26. Inicijuoti naujo Darinio sudarymą turi teisę Institutas arba pavieniai mokslininkai, pagal 25 str. reikalavimus. Darinį steigiantis mokslininkas Instituto direktoriui pateikia darinio pavadinimą, numatomos mokslinės veiklos ir rezultatų aprašą (iki 2000 spaudos ženklų) ir narių sąrašą.
27. Sprendimus dėl Darinio steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo Direktoriaus pasiūlymu ir Dekano teikimu priima Taryba. Dariniui nebevykdant mokslo tyrimų, Instituto Direktorius teikia Tarybai siūlymą naikinti Darinį.
28. Darinių pagrindinė veikla – mokslinių tyrimų vykdymas. Darinį sudaro mokslininkai ir tyrėjai, kurie susijungia nagrinėti ir spręsti aktualias šiuolaikines mokslines teorines ir praktines užduotis ir vykdyti projektus. Mokslininkai ir tyrėjai gali dalyvauti vieno arba kelių Darinių veikloje, tačiau negali vadovauti daugiau nei vienam Dariniui.
29. Dariniui vadovauja vadovas, kurį Direktoriaus teikimu tvirtina Dekanas. Darinio vadovas skiriamas ir tvirtinamas konkretaus mokslinio uždavinio įgyvendinimo laikotarpiui. Darinio vadovo įgaliojimai Tarybos sprendimu gali būti pratęsti. Administracinio padalinio teisių neturinčio organizacinio darinio vadovo pareigos nėra laikomos pareigybėmis. Už šių pareigų vykdymą gali būti mokama Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Darinio vadovas:
30.1. koordinuoja darinio mokslinę veiklą, atsako už jos rezultatų kokybę bei sklaidą;
30.2. telkia mokslo tiriamąjį darbą vykdančius tyrėjus ir Fakulteto studijų programas įgyvendinančius dėstytojus;
30.3. siūlo Institutui mokslinių tyrimų kryptis ir temas;
30.4. teikia Direktoriui tvirtinti metinius mokslinės veiklos planus, apibendrina ir teikia informaciją apie jų vykdymą;
30.5. teikia siūlymus Direktoriui dėl Tarybos tvirtinamų mokslinį darbą Fakultete reglamentuojančių taisyklių priėmimo ar tobulinimo.
31. Darinio vadovas kartu su Direktoriumi atsako už Darinio mokslinės tematikos vykdymą, veiklos tęstinumą, Dariniui priskirtos mokslinės įrangos efektyvų naudojimą, jos tinkamą apskaitą ir apsaugą bei darbuotojų darbo saugą.

IV skyrius. Mokslas ir studijos

32. Institute vykdomi aukšto tarptautinio lygio regiono studijų, antropologijos, etnologijos ir gretimų mokslų krypčių bei tarpdalykiniai moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai pagal patvirtintas mokslinių tyrimų kryptis, vykdoma mokslo darbų pasiekimų sklaida nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
33. Institutas dalyvauja vykdant Fakulteto organizuojamas nuolatines, ištęstines ir neformaliąsias visų pakopų studijas
34. Doktorantūros studijoms organizuoti ir vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka Instituto darbuotojai gali būti įtraukti į Rektoriaus tvirtinamų doktorantūros komitetų bei doktorantūros mokyklų sudėtį.

V skyrius. Instituto lėšos ir turtas

35. Institutas turi savo lėšas Fakulteto biudžete, gaunamas už mokslinę ir projektinę veiklą bei paslaugas. Už Instituto lėšų panaudojimą atsako Instituto Direktorius.
36. Institutas gali turėti lėšas Fakulteto biudžete akademinei veiklai, jei Dekano teikimu taip nusprendžia Taryba, vadovaudamasi Universitete nustatyta tvarka.
37. Instituto turtą sudaro Universiteto turto dalis, Universiteto teisės aktu nustatyta tvarka priskirta šiuose nuostatuose nustatytai veiklai užtikrinti. Instituto turtas registruojamas ir jo lėšos apskaitomos Universitete nustatyta tvarka.

VI skyrius. Baigiamosios nuostatos

38. Instituto nuostatai keičiami Tarybos nutarimu išdėstant juos nauja redakcija.


 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos